איור .1 התוצאות הכלולות במאורע התנאי B מפוספסות, המאורע המבוקש A מסומן באפור