6.4 הוצאת פרטים באופן אקראי מאוכלוסיה סופית

סוגיה : לפנינו אוכלוסיה סופית שחלק מהפרטים בה מקיימים תכונה " מיוחדת " – תסומן A ( בת , זוגי וכד ' ) . בוחרים מהאוכלוסיה פרטים , בזה אחר זה ובאופן אקראי , ושואלים מה ההסתברות שהפרט שיתקבל בהוצאה הראשונה , בהוצאה השניה , השלישית , ... הוא בעל התכונה ה " מיוחדת " . A בדוגמאות 4 ( בחירת תלמיד ) ו - 5 ( בחירת כדור ) ההסתברות לקבלת פרט המקיים את התכונה ה " מיוחדת " (" בת " , ו " מספר זוגי " בהתאמה ) התקבלה משיקולים של סימטריה הסתברותית . הדוגמה הבאה תמחיש שימוש בנתונים סטטיסטיים לקבלת ההסתברויות הנדרשות . דוגמה . 7 לוח 1 להלן מציג תוצאות סקר שנערך בארה " ב ( HUFF POST BOOKS , Feb . 2014 ) לגבי הרגלי קריאה של מבוגרים . בסקר השתתפו 1000 מבוגרים , שמוינו ל - 4 רמות ( בלוח הן סומנו e , e , e , e 4 ( על פי מספר הספרים שקראו בשנה האחרונה . הניסוי ההסתברותי : נבחר באופן אקראי אדם מהאוכלוסיה הכללית של מבוגרים בארה " ב ונבדק מספר הספרים שהוא קרא בשנה האחרונה . מרחב המדגם : } 4 ) = } e , e , e , e הרמות בלוח ) . לוח . 1 התפלגות מדגם של 1 , 000 מבוגרים בארה " ב לפי מספר הספרים הכולל שקראו בשנה האחרונה...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה