איור .8 שלושה מאורעות זרים בזוגות: הסתברות האיחוד A• B•C שווה לסכום ההסתברויות