איור .7 איחוד שני המאורעות באפור (בהיר או כהה), חיתוך המאורעות באפור כהה