איור .6 איחוד שני המאורעות מסומן באפור בהיר, חיתוך המאורעות מסומן באפור כהה