בין סיפור "טוב" שאינו מספק לסיפור "לא טוב" המתגלה במיטבו

אפתח בהצגת הדגם של דונלד פולקינגהורן ( , ( Polkinghorne , 1995 הכולל שמונהקריטריוניםלניתוחסיפורים , שבחלקםאפשרלהיעזרבמחקרהנוכחי : ( 1 ) ההקשרכמעניקפשרלאירועיםולפעולות ;( 2 ) קשריםהדדייםעםדמויות משמעותיות ; ( 3 ) החלטות ופעולות כפי שהן משתקפות בעיני המספר ; ( 4 ) אירועים היסטוריים כמעודדי התמדה או שינוי ; ( 5 ) בניית הנרטיב ברצף כרונולוגי ; ( 6 ) הבניית העלילה בצורה המקנה משמעות לתגובות ולפעולות ; ( 7 ) יצירת קשרים בין אירועים נפרדים ; ( 8 ) גיבוש של מבנה סיפורי בעל רצף כרונולוגי וקשר בין אירועים המתחברים לעלילה אחת . ולכן , נרטיב העונה על דרישות אלו נתפס כמוצלח ומשמש אבטיפוס של מבנה סיפורי טוב . במאמר קודם ( Polkinghorne , 1991 ) הוא מצדד בתצורה נאותה ( , ( appropriate configuration המושתתת על התאמה מיטבית בין מקור , דרך ויעד ( source - path - goal ) והמאפשרת לקורא להבין אפיזודות כחלק מהסיפור השלם תוך הקפדה על הרצף הכרונולוגי . פולקינגהורן סבור שמבנה עלילתי מסורתי עשוי להוביל לתצורות ייחודיות , אך חוזר ומדגיש את חשיבות ההקפדה על עקרון הקוהרנטיות בסיפור האירועים ועל סידורם ברצף של זמן ,...  אל הספר
מכון מופ"ת