מפתח מקורות

מקרא בראשית א , ה 35 א , יד 43 ב 91 ד , ג - ד 100 ו – ט 165 ט , א - יג 169 טו 170 כא , כז 169 לב , כט 170 מ , יד 137 שמות יב 70 , 69 יב , ב 127 , 53 , 44 , 43 יב , ג 55 יב , ד 55 יב , ה 55 יב , ז 57 יב , ח - ט 57 יב , ח 58 יב , י 58 יב , יא 58 יב , טו 59 יב , יז - יח 61 יב , כב 59 יב , כג 59 יב , מו 58 יג , ד 43 יג , יט - כ 60 טז , כה 35 יט - כ 165 יט , א 124 , 98 יט , א - ג 96 יט , ו 169 יט , י - טו 94 יט , טז 134 כב - כד 165 כג 124 , 91 כג , טו 59 כג , טו - טז 43 כג , טז 93 כג , יט 103 , 100 כד , א 170 כד , ז - ח 170 כד , יב 97 לב - לד 143 לד , ט 143 לד , יח 43 לד , כב 93 , 43 לד , כו 103 ויקרא ב , יג 56 ז , כז 75 יב - יג 165 טז 150 טז , לד 143 יח - כ 165 כג 150 , 144 , 91 כג , ה 55 כג , ט - כב 86 כג , יא 86 כג , טו 181 כג , טו - טז 93 , 86 , 85 , 36 כג , כ 100 כג , כא 100 כג , כג - כה 131 כג , כז - כח 144 כג , לב 35 כג , לט - מד 153 כג , מ 156 כה 91 כה , ד - י 87 כו 165 כז , ב - ג 75 במדבר א , ג 75 ו 165 ט , ב 73 ט , ו - יב 66 יד , כט 75 יח , יג 104 יט , יא 66 יט , יב 66 כג , כא 134...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח