מקורות מנהג העדה: לאן נעלמו הסוכות וארבעת המינים?

שמחת האסיף בפרק זה , שלא כדרכנו בפרקים הקודמים , נדרשים אנו להצביע על מקורות להיעדר קיום מצוות ולא רק לקיומן . התורה מצווה , בוויקרא פרק כג , לט - מד , על מצוות החג : אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי , באספכם את תבואת הארץ , תחגו את חג ה ' שבעת ימים : ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון . ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל , ושמחתם לפני ה ' אלהיכם שבעת ימים : וחגתם אתו חג לה' שבעת ימים בשנה , חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו : בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת : למען ידעו דרתיכם 2 פייטלוביץ׳ , מסע אל הפלשים , עמ׳ . 87 כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים , אני ה' אלהיכם . השמחה באסיף , הסעודות ותפילות החג במשך שבעה ימים כמו גם השבתון ביום הראשון וביום השמיני התקיימו במנהג ביתא ישראל , אך מצוותיו הייחודיות של חג זה – הסוכה וארבעת המינים – נעדרו ממנהגם . באתיופיה אין אסיף תבואה ( טף ) בחודש השביעי , ואל המסגיד הובאו כאמור ביכורי שעורה , ירקות וקטניות שהבשילו בעונה זו . למעשה , כל חג וכל התכנסות חגיגית במסגיד היו הזדמנות להבאת ב...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח