מקורות מנהג העדה: יום הכיפורים

חטא מכירת יוסף ראינו כי במסורת ביתא ישראל נקשר יום הכיפורים עם האבלות על יוסף והכפרה על חטא אחיו , ואחד משמותיו של היום הוא בעל [ = חג ] יוסף . הקשר בין יום הכיפורים לסיפור מכירת יוסף מפורש בספר היובלים לד , : 19 - 10 ובשנה השביעית לשבוע הזה , שלח את יוסף לדעת את שלום אחיו מביתו שכמה , וימצאם בארץ דותן . ויתנכלו אליו , ויעשו לו בערמה להמיתו , וישובו וימכרוהו לסוחרים ישמעאלים , ויורידהו מצרימה , וימכרוהו לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים , כהן העיר אלו . ובני יעקב שחטו שעיר עזים , ויטבלו את כתונת יוסף בדמו , וישלחו אל יעקב אביהם , ויהי בעשירי לחודש השביעי . ויתאבל כל היום ההוא עד הערב , ויביאוה לו , ויהי קודח בהתאבלו על מותו , ויאמר חיה רעה אכלה את יוסף , ויהיו עמו כל אנשי ביתו ביום ההוא , ויתעצבו ויתאבלו עמו כל היום . ויקומו בניו ובתו לנחמו , ולא התנחם על בנו [ ... ] ויתאבל על יוסף שנה אחת ולא חדל , כי אמר ארד שאולה בהתאבלי על בני . על כן הוקם על בני ישראל לענות נפשם בעשרה לחודש השביעי , בבא היום אשר בו יבכו את יוסף אצל יעקב אביו , לכפר בו עליו בשעיר עיזים , בעשרה לחודש השביעי פעם בשנה , בעב...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח