ביבליוגרפיה

אבוהב יצחק , מנורת המאור , קושטא רע״ד . אבולעפיא חיים , עץ החיים , דרשות על התורה , איזמיר תפ״ט . אבן אלדבי מאיר , שבילי אמונה , ריוה דיטרינטו ( , ( Riva de - trento שי״ט , למברג . 1863 אבן גבירול שלמה , ספר שירי השירים , מהדורת שניאור זק״ש , פאריש תרכ״ח . אבן וירגא שלמה , ספר שבט יהודה , קונסטנטינא ש״י , הנובר תרט״ו . אבן חביב משה , ספר גט פשוט , קונסטנטינא תע״ט . אבן חביב משה , כפות תמרים , קונשטנטינא תפ״ז . אבן חביבא יוסף , נימוקי יוסף על הלכות הרי״ף , נדפס בש״ס וילנה . אבן חלאוה בחיי בן אשר , פירוש רבינו בחיי על התורה , פיזרו רע״ד . אבן עזרא אברהם , פירושו למקרא . אבן שושן אברהם , המלון החדש בשבעה כרכים , ירושלים תשכ״ז . אבן שפרוט שם טוב , ספר פרדס רימונים , סביונטה שי״ד , מהדורת אליעזר צבי צוויפל , זיטומיר תרכ״ו . אברבנאל דון יצחק , פירוש על התורה , ונציה של״ט . אברניק מאיר , ביאור לשמואל א , בתוך : כתבי קדש , וינה . 1817 אדלמן , הירש צבי , סידור הגיון לב , קניגסברג תר״ה . אהרן הכהן מלוניל , אורחות חיים , פירנצה תק״י . אהרנסון ניסן , עצי לבונה , יורה דעה , סדילקוב תקצ״ה . אולסקר ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן