חכמים הזהרו בדבריכם!

יוסף זכריה שטרן [ הלבנון , שנה שביעית , גיליון , 3 ט״ו בשבט תר״ל 17 . 1 . 1870 – ] האזהרה הזאת הזהיר אבטליון לחכמינו בימיו , והיא קוראת אלינו בקול בכל דור ודור , ומה גם בדור דעה הזה , דור אשר אך עקבותא דמשיחא נראתה בו , והוא יאמר משיח כבר בא , כי כבר מלאה הארץ דעה , אף כי כל עין רואה אשר היום עוד לא הוקם דבר ה׳ לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי , ותחת המרעים והמשחיתים המעטים בימים שעברו , בימינו אלה רבו מארבה , ויעפילו לעלות כעשן מארבה . בדור הזה חובה עלינו לשוות תמיד לנגד עינינו אזהרת אבטליון ״חכמים הזהרו בדבריכם״ ! צר לי להגיד , כי ידידנו החכם הנכבד ר׳ מיכל פינס נ״י אשר התנדב לעלות בפרצות , ומלחמות ה׳ ואמונתנו הוא לוחם בקסתו הדרוכה בדרך טובים ודרך אמונה , החכם הזה , שכח האזהרה הזאת בהעריכו מאמרו ״ע״ד הנוספות לארחות התלמוד״ ( הלבנון נו׳ . ( 22 - 21 בפתח דבריו השכיל פיהו לאמור : ״עד שאנו שואלים ודורשים אם יש כח ביד ב״ד לשנות ולבטל , הלא טוב לנו אם נשים לב לחקור אם יש צורך לב״ד או לכלל האומה בתיקונה של דת בימים האלה ? ״ . ובסוף דבריו יאמר כי ״אין מקום לרעפארם במדינתנו 1 מסכת אבות א , יא : ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן