״כקוץ זה הנסבך בגיזת צמר״

פולמוס יהודה ליב גורדון והרב יוסף זכריה שטרן הפולמוס הנוקב , שבין יהודה ליב גורדון ( יל " ג ; תקצ״א - תרנ״ב , 1892 - 1830 ) לבין בן דורו הרב יוסף זכריה שטרן ( יז״ש ; תקצ״א - תרס״ד , 1903 - 1831 ) הנוגע בסאטירה ״קוצו של יוד״ של יל״ג , הוא בעצם פולמוס חד סטרי , והוא פרק במסכת הפולמוסים הקשים בתולדות ישראל על הנושא הרגיש במיוחד של כשרות הגט ועל כל המשתמע מכך לגבי עתידם וגורלם של בני הזוג המתגרשים . הדיון ההלכתי המפורט בספרות השו״ת על דרכי כתיבת הגט ומסירתו יצרו מחלוקת חריפה , ולעתים גם אלימה , החוצה גבולות זמן ומקום בין יהדות ספרד ליהדות אשכנז ופולמוסים מפולמוסים שונים ביהדות אשכנז גופה . בכוונת מכוון בחר יל״ג כמושא לסאטירה את הסוגיה הדנה בשאלה כיצד כותבים את השם ' הלל ' בגט . כפי שאראה להלן , השם הלל לא נבחר באקראי . החומרות המרובות בכל הקשור לכשרות הגט מביאות עד לידי התפוצצות בכל הקשור באובססיביות הלכתית הגובלת לכאורה בחוסר אנושיות . קצר המצע מלסקור את תולדות המחלוקות בפסיקה על כשרות הגט , ואולם שתי דוגמאות אופייניות מתולדות הפסיקה יש בהן כדי להמחיש את הרקע ההלכתי והחברתי להתלקחות הפולמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן