הגדרות

ראשית החיפוש אחר תשובה לשאלה העומדת במרכז הספר כרוכה בבירור כמה ממושגי היסוד של הפילוסופיה , ולפיכך ראוי לפתוח בהגדרת המונחים הבסיסיים ביותר שיחזרו ויעלו לכל אורך הספר . אמנם הגדרות לעולם אינן הגדרות גרידא ותו לא , ככל דבר אחר , וכפי שכבר מצאנו אצל שפינוזה למשל , הן עצמן מכוונות אל ההמשך , מקפלות בתוכן את שיצמח מתוכן ומיוסדות על הנחות יסוד אחרות , לרוב נסתרות במבט ראשון . ההגדרות אף אינן מעל הביקורת . מלוא תוכנן ומשמעותן יתמלא רק לאחר השלמת הדברים , אולם עדיין הן חיוניות לצורך הבהרת הדיבור ויצירת בסיס דיבור משותף , ולו ארעי וראשוני בלבד , נתון עצמו לביקורת ככל שיהא , לשם הבנת הטיעונים . יקרה שהגדרות תחשופנה למונחים ששימושם שונה מעט או הרבה מהשגור אצל קורא זה או אחר , אזי רב ערכן שבעתיים למניעת אי הבנות . אובייקט : ישות בעולם התופעות . מושא ההכרה . אובייקטיפיקציה : הפיכה לאובייקט . סובייקט : מבחינה הכרתית - האני המכיר , בניגוד לאובייקט ( המושא ) המוכר . מבחינה אונטולוגית - הישות אשר בה ולה קורים המאורעות המנטאליים . המצע שבבסיס ( סוב - ייקט ) כל חשיבה וחוויה , הקודם להן ומכונן את האוביי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד