א. "ספונים בהיכלי עונג" – השכלה וחסידות ב'אחרית שמחה תוגה'