מספר לידות יציב למדי בקרב אזרחי ישראל הערביים לעומת עליה מתמדת במספר הלידות בקרב יהודים בישראל .2013-1997 (מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)