תוכן העניינים

תקציר ממצאי מדד הדמוקרטיה 9 2017 חלק ראשון / הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית 9 חלק שני / מדינת ישראל בעיני אזרחיה 10 תובנות עיקריות 14 הקדמה 19 מבנה הדוח 20 מתודולוגיה 21 איסוף הנתונים 22 התמצאות בדוח 23 חלק ראשון / הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית 25 פרק / 1 המדדים הבינלאומיים 30 חלק שני / מדינת ישראל בעיני אזרחיה 61 פרק / 2 מה המצב ? 63 פרק / 3 אופייה של המדינה 77 פרק / 4 מצבה של הדמוקרטיה 88 פרק / 5 היחס למערכת הפוליטית ולפוליטיקאים 99 פרק / 6 שלטון , חברה , אזרחים 129 פרק / 7 פופוליזם – גם כאן ? 141 פרק / 8 הדמוקרטיה והתקשורת 161 נספחים 169 נספח / 1 הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית 171 נספח / 2 התפלגות התשובות בסקר ) כלל המדגם , יהודים , ערבים ( 175 נספח / 3 התפלגות נתוני מדד 2017 לעומת נתוני העבר 210 נספח / 4 הרכב חברתי - דמוגרפי והגדרות עצמיות של כלל המדגם 237 צוות המחקר 243 תרשימים תרשים 1 הדירוג של ישראל במדדים הבינלאומיים 29 תרשים 1 . 1 ישראל במדד הזכויות הפוליטיות , 31 2017 – 2003 תרשים 1 . 2 ישראל במדד הזכויות האזרחיות , 33 2017 – 2003 תרשים 1 . 3 ישראל במדד חופ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר