(ה) קביעת מתווה למרחב השיקולים הרלוונטיים לאיזון בין אינטרסים מתנגשים

חשוב להגדיר מפורשות את מרחב השיקולים הרלוונטיים בהחלטה על ההיקף והאופן שבו יונגשו לציבור מאגרי מידע ממשלתיים . הגדרה כזו תאפשר למשרדי הממשלה לשקול את הסיכונים לפגיעה בפרטיות מחד גיסא , ומאידך גיסא תמנע מהם את האפשרות להסתתר מאחורי מעטה עמום של " שיקולים רלוונטיים " כפי שנקבע בהחלטת הממשלה ובדוח הצוות הבין – משרדי . אנו מציעות לאמץ מבחן מידתיות לקביעת ההיקף והדרך של הנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור . יישום המבחן לא הכרחי בכל מקרה ומקרה , שכן לפעמים יישום של טכניקות התממה יוביל למסקנה שאין סיכון לזיהוי חוזר . עם זאת , מאחר שהיכולות לכרות מידע ולעבד אותו משתנות ומשתכללות תדיר , אפשר שבעוד שנים מספר טכניקות ההתממה של היום לא יספיקו , ויגדל הסיכון לזיהוי חוזר . באיחוד האירופי התמודדו עם חשש זה וקבעו כי בשלב הנוכחי יש ליישם בעת ובעונה אחת טכניקות התממה אחדות , כדי שהסיכון לזיהוי חוזר יהיה חלש . בד בבד נקבע כי יש לשוב ולבחון את הסיכון האמור מדי כמה שנים , על פי ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום . כפי שציינו , יעילות הבחינה מחדש של הסיכונים לזכות לפרטיות מוטלת בספק לאחר פרסומו הראשוני של המידע , בע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר