(א) הטלת חובה בחוק חופש המידע לפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים

כדי להאיץ ולעודד משרדי ממשלה לפעול לפרסום יזום של מאגרי מידע אנו מציעות להטיל חובה כזו בחוק חופש המידע . על פי המנגנון שבחוק זה אפשר יהיה לעתור לבית משפט נגד החלטת רשות ממשלתית שלא לפעול כאמור ; כך תהיה החלטת הרשות חשופה לביקורת ציבורית . החלטה לאפשר פרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים עשויה להוביל לפגיעה בזכות לפרטיות . פגיעה כזו בזכות חוקתית מנוגדת , כאמור , לסעיף 23 ב לחוק הגנת הפרטיות ואינה יכולה להתבסס על החלטת ממשלה , וגם מסיבה זו יש לעגנה בחוק . עיגון של חובת הפרסום היזום בחוק חופש המידע יעניק מקור חוקי לפגיעה יזומה בזכות לפרטיות ויעמיד אותה במבחנים החוקתיים לפגיעה בזכות לפרטיות . לאור כל האמור אנו ממליצות לתקן את חוק חופש המידע ולהוסיף לו הגדרה של " מאגר מידע " וכן סעיף כדלקמן : " מאגר מידע " — מסד נתונים או סדרת נתונים של מידע מכל סוג , לרבות אוסף מובנה של נתונים , בין שהוגדר ברשות הציבורית כ " מאגר " לצרכים פנימיים ובין שלא . על פי המגבלות הקבועות בסעיף , 9 על הממשלה ומשרדי הממשלה , לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם , להעמיד לעיון הציבור כל מאגר מידע שברשותם באתר האינטרנט של המ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר