2. פרסום יזום מתוך מזעור הסיכונים לפגיעה בפרטיות

לאחר המיפוי הראשוני של מאגרי המידע הממשלתיים המתאימים לפרסום יזום , בלא חשש מפגיעה בפרטיות , יש לפנות למאגרים שיש בהם מידע מזהה . Anonymisation : Managing Data Protection Risk Code of Practice , Information 56 ’Commissioner s Office ( November 2012 ) 15 – 16 , 19 – 23 57 באיחוד האירופי בחרו לדרוש יישום בו – זמני של טכניקות התממה אחדות כדי להקטין את הסיכון לפגיעה בפרטיות עקב פרסום יזום . רובינסטיין והרצוג ( להלן ) מבקרים עמדה זו בטענה שהתממה מוחלטת היא בלתי אפשרית , ולכן רגולציה יעילה אינה צריכה להתמקד במניעה מוחלטת של נזק לזכות לפרטיות . לטענתם , מאחר שהתממה מוחלטת היא מיתוס , עדיף להתמקד בתהליך , כלומר בדרישה לנקוט את כל האמצעים הסבירים למזעור הסיכונים לפגיעה בפרטיות . הואיל ולדעתנו התממה מוחלטת אינה אפשרית בעידן נתוני העתק , בעקבות ההתפתחויות בטכנולוגיות לכריית מידע , גם אנו בוחרות להדגיש את מזעור הסיכונים לפגיעה בפרטיות . ראו Article 29 Data Protection Working Party , Opinion 05 / 2014 on Anonymisation Techniques , 0829 / 14 / EN WP 216 ( 10 . 4 . 2014 ;) Ira S . Robinstein & Woodro...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר