ג. הבעיה: פרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים כבררת מחדל והפגיעה הצפויה בזכות לפרטיות