ב. חשיבות הפרסום היזום של מאגרי מידע ממשלתיים ותכליותיו

לפרסום יזום של מידע ממשלתי שתי תכליות עיקריות : תכלית דמוקרטית ותכלית כלכלית . מדובר בשתי תכליות של עקרון השקיפות השלטונית , וכל אחת מהן מייצגת היגיון אחר בהגברת השקיפות של רשויות השלטון . התכלית הדמוקרטית משמעה שיפור , שימור וייעול ההליך הדמוקרטי על ידי הגברת השקיפות של פעולות הממשלה והאחריותיות שלה , שיפור השירות לציבור וחיזוק אמון הציבור בה . התכלית הכלכלית נוגעת למימוש הפוטנציאל הגלום בפרסום יזום של מידע ממשלתי — למחקר ולפיתוח , להתייעלות כלכלית ולקידום חברתי . אכן , העיקרון בדבר שקיפות הפעולות של רשויות השלטון אינו חזות הכול . מולו עומדים לעתים זכויות ואינטרסים אחרים , למשל : עקרון השוויון , שימור היעילות המינהלית או הגנה על ביטחון המדינה . במחקר זה לא נדון באיזונים מסוג זה , שדנו בהם בעבר , אלא נתמקד במיוחד במתח שבין מימוש עקרון השקיפות באמצעות פרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים לבין ההגנה על הזכות לפרטיות .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר