א. רקע

מאגר מידע ( ( data set הוא אוסף של נתונים המאורגנים בתבנית של עמודות ושורות ( כגון טבלה או מערך מטריציוני אחר ) , שבה כל עמודה מייצגת משתנה מסוים וכל שורה מתייחסת לנושא מידע מסוים . בסופו של דבר מאגר המידע כולל ערכים ( או נתונים , data ) המתייחסים לכל אחד מהמשתנים עבור כל אחד מנושאי המידע . הנתון יכול להיות מספרי ( כמו פירוט משקלו של אדם בק " ג ) או מילולי ( כמו השתייכותו האתנית של האדם ) . לעתים יש למונח " מאגר מידע" מובן כללי יותר — תיאור של נתונים המוצגים בטבלאות בנושא מסוים או תיאור אוסף של נתונים שבידי השלטון . השלב הראשון של שיח השקיפות בישראל בא לידי ביטוי בחוק חופש המידע , התשנ " ח - , 1988 בהקמת היחידה לחופש מידע במשרד המשפטים ובמערך הפסיקה שדנה בחוק . שלב זה התמקד בחובה השלטונית למסור מידע לאזרחים , בגבולות החובה הזו ובהטמעתה הארגונית , באיזונים שבין זכות הציבור לדעת ובין זכויות אחרות ( כמו הזכות לפרטיות והזכות לקניין ) ובאיזונים שבין זכות הציבור לדעת ובין אינטרסים ציבוריים ( כמו ביטחון המדינה ויעילות מינהלית ) . בחמש השנים האחרונות מתפתחת בצד חופש המידע מדיניות של ממשל פתוח ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר