תוכן העניינים

תקציר 7 א . רקע 11 ב . חשיבות הפרסום היזום של מאגרי מידע ממשלתיים ותכליותיו 18 . 1 התכלית הדמוקרטית 18 . 2 התכלית הכלכלית 21 ג . הבעיה : פרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים כבררת מחדל והפגיעה הצפויה בזכות לפרטיות 27 . 1 הזכות לפרטיות בעולם דיגיטלי : רקע 27 . 2 פרטיות ופרסום יזום של מאגרי מידע שלטוניים 30 ד . פרסום יזום ומזעור הפגיעה בפרטיות : סקירת הפתרונות המוצעים בספרות ובמשפט המשווה 33 . 1 סיווג של מאגרי מידע והגדרה מראש של מאגרים מותרים לפרסום יזום 34 . 2 פרסום יזום מתוך מזעור הסיכונים לפגיעה בפרטיות 36 ( א ) מהי התממה ומהן טכניקות ההתממה המ וּכּ רות ? 38 ( ב ) התממה וסכנת הזיהוי החוזר 41 . 3 איזון בין האינטרסים המתנגשים 47 ה . פרסום יזום של מאגרי מידע בישראל 53 . 1 המצב החקיקתי הקיים 53 . 2 ההסדר המוצע בהחלטת הממשלה ובדוח הצוות הבין משרדי 55 ו . דיון והמלצות 61 . 1 המצב הקיים 61 . 2 המלצות 64 ( א ) הטלת חובה בחוק חופש המידע לפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים 64 ( ב ) הסמכת גוף אחד לביצוע מכלול הפעולות הקשורות ביישום ההחלטה 65 ( ג ) קביעת כללי אצבע לסיווג מידע ולמיפוי מהיר של מאגרי מ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר