בעקבות מלחמת ששת הימים הוציא ר' שלמה אלבום בשם "שמעתי את הכותל שר"