חתך צומח בשפלת פלשת צייר: ט.קורץ,על־פי ויזל ועמיתיו