חתך צומת בשפלת יהודה ציור: ט.קורץ,על־פי ויזל ועמיתיו