הצומח בחולה,לפני ייבושה ־.בן־צור,על־פי מ.זהרי,אטלס יעןראל