החבלים הפיטוגיאוגרפיים במזרח הקרוב נן־צור על־פי מ.זהרי,אטלס ישראל