פרק שלישי: משל שלמותו של אדם הראשון

הרמב " ם פותח וחותם את מוה " נ בקבוצות פרקים הערוכות זו מול זו בתצלובת כיאסטית , המשקפות את שתי מטרותיו המוצהרות של הספר . שני פרקיו הראשונים מוקדשים לפירוש בדרך ה - דיס / אמביגואציה של מונח ( או שניים ) ולפירוש משלי של טקסט מקראי . ארבעת פרקיו האחרונים נחלקים לשני פרקים ( ג : נא - נב ) הסובבים סביב משל פרי רוחו של הרמב " ם עצמו , ועוד שניים ( ג : נג - נד ) המוקדשים לפירושם של ארבעה מונחים . בפרק זה אדון בפירוט בשני פרקיו הראשונים של ה " מורה " ; בפרקים 9 - 7 אעסוק בכמה היבטים של הפרקים ג : נא - נד . בדומה לרמב " ם יש לי שתי מטרות . הראשונה היא לחשוף את הקורא להתנסות מעשית בתורת הפרשנות של הרמב " ם , פרשנות הן של מילים והן של משלים . השנייה היא להציע הנמקה ראשונית לאפיסטמולוגיה הספקנית של הרמב " ם . ראיית המשלים הפותחים והחותמים את מוה " נ באספקלריה ספקנית נוגדת את התפיסה המקובלת שלפיה משלים אלה הם ביטויים מובהקים של העמדה הדוגמטיסטית הגורסת שאידאל השלמות השכלית ( הכוללת את ידיעת המטפיזיקה והאל ) ניתן למימוש אנושי . בפרק זה אני מראה כיצד הראשון מבין משלים אלה יכול וצריך להתפרש לאור תפי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד