נספח: כוהנים גדולים ופרה אדומה

בין יוספוס לחז "ל כרך א האגדות האבודות של ימי הבית השני ספרים שראו אור בסדרה ' בין מקרא למשנה' בספריית דוד וימימה יסלזון : [ קדמוניות טו ; 41 ; 22 יט [; 16 כ ; 342 משנה , פרה ג , ה טל אילן • מגילת תענית – מבואות ומהדורה ביקורתית מאת ורד נעם , תשס "ד • ספר מקבים א – מבוא , תרגום ופירוש מאת אוריאל רפפורט , תשס "ד • ספר מקבים ב – מבוא , תרגום ופירוש מאת דניאל שוורץ , תשס "ה • חיי יוסף – פלאוויוס יוספוס ) יוסף בן מתתיהו ( מבוא , תרגום ופירוש מאת דניאל שוורץ , תשס "ח • מגילות קומראן – מבואות ומחקרים ) 2 חלקים ( , עורך : מנחם קיסטר , תשס "ט • מגילות מדבר יהודה – החיבורים העבריים ) 3 חלקים ( מאת אלישע קימרון , תש " ע ‑ תשע "ה • ספרות המקרא – מבואות ומחקרים ) 2 חלקים ( , עורכת : ציפורה טלשיר , תשע "א • ספר היובלים – מבוא , תרגום ופירוש מאת כנה ורמן , תשע "ה המשנה ( פרה ג , ה ) עוסקת בכוהנים גדולים מימי הבית השני ששרפו פרה אדומה , ויש לה חשיבות לדיון במקבילות בין יוספוס וחז " ל בנוגע לכוהנים גדולים . וכך אנו קוראים שם : ‘ ומי עשאן ? שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שתים שתים . אליועיניי בן הקייף...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי