שחיתות הכוהנים הגדולים

קדמוניות כ ; 221 - 213 , 207 - 205 , 181 - 179 תוספתא , זבחים יא , טז ( עמ ' (; 497 מנחות יג , יח - כא ( עמ ' (; 533 בבלי , פסחים נז ע " א ; מכות י ע " א ; כריתות כח ע " א - ע " ב ; בראשית רבה פ , ב ( עמ ' 953 ) יעל פיש קדמוניות כ 221 - 213 , 207 - 205 , 181 - 179 179 ( באותו זמן נתן אגריפס המלך את הכהונה הגדולה לישמעאל : הוא היה בנו של פאבי ) 180 . ) ῖεβαΦ ( אז התגלע ריב בין הכוהנים הגדולים ובין ) שאר ( הכוהנים וראשי העם שבירושלים , וכל אחד מהם עשה לעצמו גדוד של אנשים עזי נפש ביותר ורודפי מהומות והיה להם למנהיג , והם התנגשו והתנצחו אלה עם אלה ורגמו ) אלה את אלה ( באבנים . ולא היה מי שימחה בידם , אלא הדברים נעשו מתוך חירות , כמו בעיר שאין בה שלטון . 181 ( חוסר הבושה והעזות תקף על הכוהנים הגדולים עד שההינו אפילו לשלוח עבדים לגרנות שיטלו את המעשרות , שהם נחלת כוהנים ) הדיוטות ( , ועלתה לכוהנים העניים לגווע ממחסור . עד כדי כך הכריע כוחם של הסכסכנים בכל צדק ) ויושר ( . 205 ( ושמו הטוב של הכוהן הגדול חנניה הלך וגדל מיום ליום , והוא זכה לחיבה ולכבוד מפואר בקרב האזרחים : שכן היה מפזר כספים ומ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי