אגריפס/ינאי וקרבנות הנזירים

קדמוניות יט ; 334 - 330 , 294 - 292 ירושלמי , ברכות ז , ב ( יא ע " ב ) , עמ ' = 57 נזיר ה , ה ( נד ע " ב ) , עמ ' ; 1114 בראשית רבה צא , ד - ה , עמ ' ; 1117 - 1115 קהלת רבה ז , יא ; ויקרא רבה ג , ה ( עמ ' סו - סז ) ורד נעם קדמוניות יט 294 - 292 292 ( בפקודות אלה ששלח קלאודיוס קיסר לאלכסנדריה ולתבל כולה גילה ברור את הדעה שהיתה לו על היהודים . מיד שלח את אגריפס בכבוד ובתפארת רבה שיקבל את מלכותו , וציווה במכתבים את ההגמונים והאפיטרופסים של האפארכיות לנהוג בו חיבה . 293 ( ואגריפס , כמסתבר במי שעולה לקראת מזל טוב יותר , חזר ) לארצו ( בחיפזון . וכשבא לירושלים הקריב קרבנות תודה בלי להחסיר דבר לפי החוק . 294 ( לפיכך ציווה על נזירים רבים מאוד להתגלח ) ὸιδ ὶακ νωίαριζαν ρυξ ιαθσ εξατέιδ αλάμ , ) ςύονχυσ ותלה בתוך עזרת הקודש מעל ללשכה את שרשרת הזהב שניתנה לו על ידי גאיוס כמשקל שרשרת הברזל שבה נאסרו ידי המלך , להיות למזכרת לגורלו הנזעם ועדות לשינוי לטובה , ולמען תהיה דוגמה לכך , שעשוי ) אדם ( לפעמים לרדת פלאים ואלוהים מקים את הנופל . 334 - 330 330 ( ואילו אגריפס היה בעל טבע נוח ומידת נדיבות שווה כ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי