נספח: עצמות במקדש

קדמוניות יח ; 30 - 29 משנה , עדויות ח , ה ; תוספתא , עדויות ג , ג ( עמ ' (; 459 בבלי , זבחים קיג ע "א יעל פיש קדמוניות יח 30 - 29 29 ( בימים שקופוניוס , שאמרתי עליו שנשלח יחד עם קוויריניוס , ניהל את יהודה נעשו מעשים אלה : בשעה שנעשה חג המצות , שאנו קוראים לו פסח , מנהג היה לכוהנים לפתוח את שערי בית המקדש מחצות הלילה . 30 ( וכן , כשנפתחו אותה שעה לראשונה נכנסו אנשים שומרונים בצנעה לירושלים ופיזרו עצמות בני אדם בלשכות . מטעם זה נאסר על הכול ) לבוא ( לבית המקדש , דבר שלא נהגו ) לעשות ( קודם לכן , ובכלל הנהיגו ) הכוהנים ( שמירה טובה יותר במקדש . מקורות חז "ל משנה , עדויות ח , ה 1 העיד ר ' עקיבה משם נחמיה איש בית בדלי שמשיאין את האשה על פי עד אחד . 2 העיד ר ' יהושע על העצמות שנימצאו בדיר העצים . 3 אמרו חכמ ' : מלקט עצם עצם — הכל טהור . תוספתא , עדויות ג , ג 1 אמ ' ר ' שמעון בן עזיי : 2 מעשה שנמצאו עצמות בירושלם בדיר העצים ובקשו חכמים לטמא את ירושלם כולה . 3 אמ ' להן ר ' יהושע : בושה וכלמה היא שנטמא את ! בותינו ! . 122 הטקסט משובש , וככל הנראה נפלה בו השמטה . התרגום כאן על פי שליט . לתרגום ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי