צלם בהיכל

מלחמת ב ; 203 - 184 קדמוניות יח ; 309 - 256 [ פילון , המשלחת לגאיוס , [; 308 – 199 מגילת תענית , כ " ב בשבט ( עמ ' (; 46 תוספתא , סוטה יג , ו ( עמ ' = ) ( 232 - 231 ירושלמי , סוטה ט , יד [ כד ע " ב ] , עמ ' ; 949 בבלי , סוטה לג ע " א ; שיר השירים רבה ח , ט ); סכוליון א וסכוליון פ למגילת תענית , כ " ב בשבט ( עמ ' 114 - 112 ) ורד נעם מלחמת ב 302 - 481 184 קליגולה דרש שיחשבוהו לאל , מעשי הפשע שלו . 185 גאיוס שלח את פטרוניוס בראש צבא לירושלים להציב פסלים במקדש ולדכא התנגדות בכוח . 187 – 186 פטרוניוס יצא עם שלושה לגיונות וחילות עזר לארץ יהודה . אימה אחזה בכול כי הצבא עמד בשערי פטולמאיס . 191 – 188 ] תכונותיה של פטולמאיס [ 192 היהודים על נשיהם וטפם התאספו במישור שלפני פטולמאיס והתחננו אל פטרוניוס על חוקי אבותיהם ועל נפשותיהם . הוא נכנע לתחנוני העם והשאיר את האנדרטאות ואת חילו בפטולמאיס . קדמוניות יח 903 - 652 256 קליגולה נהג בנדיבות בשנתיים הראשונות , אבל אחר כך עשה עצמו אלוה . 260 – 257 מהומה באלכסנדריה בין היהודים וההלנים . משלחת משם באה לפני גאיוס . אפיון הסית את הקיסר נגד היהודים , והלה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי