נספח: שמעון בן קמחית

( קדמוניות יח ; 34 תוספתא , כפורים ג , כ ( עמ ' ; ( 248 ירושלמי , יומא א , א [ לח ע " ד ] , עמ' ; 563 – 562 מגילה א , יב [ עב ע " א ] , עמ ' ; 753 הוריות ג , ד [ מז ע " ד ] , עמ ' 1425 [ ויקרא רבה כ , יא ( עמ ' תע ); בבלי , יומא מז ע " א ; אבות דר ' נתן נו " א , לה ]) טל אילן בקדמ ' יח , 34 בתוך פרק בעל אופי כרוניסטי מובהק , מתאם יוספוס כרונולוגית בין הקיסרים ששלטו ברומא ( אוגוסטוס וטיבריוס , קדמ ' יח , ( 32 בנות ובני שושלת הורדוס שחיו ומתו בארץ - ישראל ( שלום אחות הורדוס , שם ) , הנציבים ששלטו בארץ ישראל ( קופוניוס , מרקוס אמביבולוס , אניוס רופוס וולריוס גרטוס , קדמ ' יח 33 , 31 ) והכוהנים הגדולים שמונו והודחו באותם הימים ( חנן , ישמעאל בן פיאבי , אלעזר בן חנן , שמעון בן קמיתוס [ υοθίμαΚ ] ויוסף קיפא , שם . ( 35 – 34 מי היה שמעון בן קמיתוס לא ידוע . אין הוא נזכר כקרובם של כוהנים גדולים אחרים או בתי כהונה גדולה מוכרים , ושום קרוב משפחה שלו לא התמנה לכהונה הגדולה אחריו . על כהונתו הקצרה בשנת 18 – 17 לספירה מציין יוספוס שארכה פחות משנה . בתוספתא , כיפורים ג , כ נזכר כנראה אותו כוהן גדול ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי