יוסף בן אילם

קדמוניות יז ; 166 - 165 תוספתא , כיפורים א , ד ( עמ ' (; 221 ירושלמי , יומא א , א ( לח ע " ג - ע " ד ) , עמ ' ; 562 מגילה א , יב ( עב ע " א ) , עמ ' ; 753 הוריות ג , ג ( מז ע " ד ) , עמ ' ; 1425 בבלי , יומא יב ע " ב ; מגילה ט ע " ב ; הוריות יב ע "ב דפנה ברץ קדמוניות יז 166 - 165 165 ( בימי כהונתו של מתתיהו זה אף אירע שמונה כוהן גדול אחר ליום אחד , היום שהיהודים צמים בו . 166 ( וזה טעמו ) של דבר ( : בכהנו בלילה שלפני יום הצום נראה למתתיהו בחלום שנזדווג לאשה , ומשום כך לא יכול לשרת ככוהן , וכיהן אתו יוסף בן אילם , בהיותו קרובו . תוספתא , כיפורים א , ד ; ירושלמי , יומא א , א ( לח ע " ג - ע " ד ) , עמ ' ; 562 בבלי , יומא יב ע "ב תוספתא , כיפורים 1 למה מפרישין כהן אחר תחתיו ? שמא יארע בו פסול ישמש תחתיו . ר ' חנניה סגן הכהנים אומ ' לכך היה סגן ממונה , כהן שנמצא בו פסול ישמש תחתיו . ירושלמי , יומא ' מתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול ' ) משנה יומא א , א ( . 1 מה מייחדין ליה עימיה ? אמ ' ר ' חגיי מש ) ה ( ] ם [ דאין מייחדין ליה עימיה , דו קטל ליה . ' אותו ' ) וי ' ו 13 ( אחד מושחין ואי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי