נספח: יונים הורדוסיות

[ מלחמת ה ; 181 משנה , חולין יב , א ; תוספתא , שבת יב , ד ; חולין י , ט ; בבלי , חולין קלט ע " ב ] במקורות התנאיים נפקד בדרך כלל מקומו של הורדוס . חוץ מהטקסט בספרי דברים רמא ( עמ ' , ( 271 שצוטט לעיל , ובו נזכר ' מעשה הרודוס ' וחוץ מהזכרה אחת מפורשת ( ספרא בחוקותי פרק א , א [ קי ע " ב ] - וראו הערך נס הגשם בימי הורדוס ) והזכרה אחת מרומזת על בניין המקדש בימיו , שבה אין שמו נזכר ( משנה , עדויות ח , ו ) , מופיע , כנראה , שמו של הורדוס במרומז במשנה בהקשר של זן מיוחד של יונים מבויתות - יונים הרדסיות או הדרסיות ( למשל משנה , חולין יב , א ; תוספתא , שבת יב , ד ; חולין י , ט ) . בבבלי על משנה זו מסופר , ש ' ר ' חייא ור ' שמעו ' בר [ בי ] חד תני : הדרסיות . וחד תני : הרדסות [ ר' חייא ורבי שמעון ברבי , אחד שנה : הדרסיות . ואחד שנה : הרדסות ] . מן דתני [ מי ששנה ] הרדסיות , על שם הורודוס , ומן דתני [ ומי ששנה ] הדרסיות על ש [ ם ] מקומן ' ( בבלי , חולין קלט ע " ב ) . נראה לי שיש לתת אמון במי שטען שיונים אלה נקראות על שם הורדוס , שכן גם יוספוס במלחמת היהודים יודע לספר ש ' ליד ארמונו של הורדוס בירוש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי