ינאי/הכוהן שנרגם באתרוגים

קדמוניות יג ; 374 - 372 משנה , סוכה ד , ט ; תוספתא , סוכה ג , טז ( עמ ' (; 271 - 270 בבלי , סוכה מח ע "ב ורד נעם קדמוניות יג 374 - 372 372 ( ובני עמו של אלכסנדרוס עוררו מהומה ) νωτνάσαισατσ ( נגדו , שכן התקוממה האומה עליו בשעה שנעשה חג ) ςῆτροἑ ) וכשעמד על יד המזבח להקריב , וזרקו בו אתרוגים , שכן חוק הוא אצל היהודים , שיהיו לכל אחד בחג הסוכות לולבים של תמרים ואתרוגים ; גם את העניינים האלה סיפרנו במקום אחר ( . ) νεμακώληδεδ ὲδ ὶακ ατυατ νἐ ςιολλἄ ונוסף על כך עלבו אותו ) ואמרו ( שנולד כביכול משבויה ( ξἐ νωτώλαμχἰα ) ואינו ראוי למשרת הכבוד שלו ולהקריב ) 373 . ) ὶακ υοτ νιεύθ ( על כך נתכעס ( ςίεθσιγρὀ ( והרג מהם כששת אלפים איש והקים גדר של עץ סביב המזבח והמקדש עד הסורג , ) המקום ( שבו מותר היה להיכנס רק לכוהנים בלבד , ובזה חסם את הכניסה אליו בפני ההמון . 374 ( הוא גם קיים ) חיל ( שכירים פיסידיים וקיליקיים , כי לא השתמש בסורים , שהיה אויבם ... משנה , סוכה ד , ח ניסוך המים שבעה כיצד ? ... ולמנסך אומרין לו : הגבה את ידך שפעם אחת ניסך על רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהם . תוספתא , סוכה ג , טז מי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי