נספח ב: רצח כוהן במקדש

קדמוניות יא ; 301 – 297 ספרי במדבר קסא ( עמ ' צב ); תוספתא , כיפורים א , יב ( עמ ' (; 225 - 224 שבועות א , ג - ד ; בבלי , יומא כג ע "א טל אילן לסיפורו של יוספוס על כוהן שנרצח במקדש , שהוזכר לעיל כמקבילה אפשרית לסיפור חוניו , יש אולי מקבילה קרובה יותר אצל חז " ל . להלן הטקסט של יוספוס ושל חז " ל : קדמוניות יא 301 – 297 297 ( משמת הכוהן הגדול אלישיב ) υοβίσαελ ( ירש יוידע ) ςαδώἸ ( בנו את הכהונה הגדולה . וכשמת גם הוא קיבל את משרתו יוחנן בנו . בגללו חילל בגוהי שר צבאו של ארתכשרכשש ] השני [ את בית המקדש והטיל מס עובד על היהודים : היה עליהם לשלם מכספי הציבור חמישים דרכמאות לכל כבש קודם שהקריבו קרבנות תמיד . וזה שגרם לכך ) : ) υοτύοτ ὲδ νὴτ ναίτἰα νητύαιοτ ηβένυσ ιαθσένεγ 298 ( ליוחנן היה אח ) ושמו ( ישוע . בגוהי , שהיה ידידו , הבטיח להשיג לו את הכהונה הגדולה . 299 ( מתוך ביטחון זה בא ישוע לידי קטטה עם יוחנן בבית המקדש והרגיז את אחיו עד כדי כך , שזה הרגו מתוך כעס . זה ) בלבד ( שיוחנן ביצע פשע גדול זה באחיו בעוד הוא ) יוחנן ( משמש בכהונה בבית המקדש , היה מעשה נורא ; ונורא ממנו שלא נעשה ) מעול...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי