נספח: אלקימוס/יקים איש צרורות

[ מקבים א , ז ; 57 – 54 ט ; 25 – 9 ; 5 מקבים ב , יד [; 26 ; 10 – 3 קדמוניות יב ; 392 – 391 ; 385 ; 414 – 413 ; 401 – 398 בראשית רבה סה , כב ( עמ ' 744 – 741 ) טל אילן קדמוניות יב 385 והמלך שלח אפוא את מנלאוס לברויה של סוריה והמיתו ) שם ( , לאחר שהיה כוהן גדול עשר שנים , והיה ) איש ( רשע ופושע ) , ) νὸρηνοπ ... ὶακ ῆβεσἀ שהכריח את עמו לעבור על חוקיו , כדי שייכון השלטון בידו . אחרי מות מנלאוס נעשה כוהן גדול אלקימוס , שנקרא גם יקים ) ςομικλἌ ὁ ὶακ ςομικάἸ . ) ςίεθηλκ קדמוניות יב 139 ואל דמטריוס נתלקטו רשעים ופליטים ) ὶορηνοπ ὶακ ςεδάγυφ ( רבים מן היהודים ואתם אלקימוס הכוהן הגדול , וקיטרגו על כל העם ועל יהודה ואחיו ואמרו , שהללו הרגו את כל ידידיו של דמטריוס , ואיבדו את ) כל ( אלה בממלכה שהיו נמנים עם אנשי בריתו ומחכים לו , ואותם גופם גרשו מעל אדמתם ועשאום גרים בנכר ; דרישתם היתה , שישלח אחד מרעיו וילמד מפיו את המעשים שהעזו לעשות אנשי יהודה . קדמוניות יב 401 – 398 398 ( ואלקימוס רצה לחזק את שלטונו , ובהבינו כי ישלוט ביתר ביטחון אם יעורר את חיבת העם ) אליו ( , הוליך את הכול שולל במילים חסודו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי