תרגום השבעים

[ איגרת אריסטיאס ; פילון , חיי משה ב , [; 44 - 25 נגד אפיון ב ; 47 - 45 קדמוניות יב ; 118 - 11 מכילתא דר ' ישמעאל בא , מסכתא דפסחא יד ( עמ ' (; 51 - 50 ירושלמי , מגילה א , יא ( עא ע " ד ) , עמ ' ; 751 בראשית רבה ח , א ( עמ ' (; 64 י , ט ( עמ ' (; 85 לח , י ( עמ ' (; 359 מח , יז ( עמ ' (; 494 צח , ה ( עמ ' (; 1256 בבלי , מגילה ט ע " א - ע " ב ; אבות דרבי נתן נו " ב לז ; מסכת ספר תורה א , ח - ט ; מסכת סופרים א , ז . יעל פיש מקורות בספרות חז "ל מכילתא דר " י בא , מסכתא דפסחא יד ( מהדורת הורוביץ , עמ ' 51 - 50 ) ' ומושב בני < ישראל > אשר ישבו במצר ' בארץ כנע ' ובארץ גושן שלשים שנה וארבע מאות שנה ' - זה אחד מן הדברים שכתבו לתלמי המל ' . כיוצ ' בו כתבו לו : ' אל ' ים ברא בראשית ' . כיוצ ' בו ' אעשה אדם בצלם ובדמות ' . כיוצ ' בו ' זכור ונקוביו בראו ' . כיוצ ' בו ' ויכל בששי וישבת בשביעי ' . כיוצ ' בו ' הבה ארדה ואבלה ' . כיוצ ' בו ' ותכחש שרה בקרביה ' . כיוצ ' בו ' כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס ' . כיוצ ' בו ' ויקח מש ' את אשתו וא ' בניו וירכיבם על נושא אדם ' . כיוצ ' בו ' לא חמור אחד מה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי