1. הקדמה - שאלת הממשות והשיח בימינו

בפרק זה אראה כיצד תפיסת מציאות הייררכית - דואלית סיבתית אמונית , כמו תורת הקבלה , מגשרת בין תפיסת העולם התאולוגי לעולמם הממשי של היחיד והקהילה כחלק פועל במרחב התופעות . בחרתי בקבלה מאחר שהתפיסה מייצגת תפיסות דתיות רבות מכל הדתות וכתות האמונה . נוסף על כך , אני עוקב גם אחר עוצמת התפשטותה של התפיסה הקבלית בחיי קהילות שונות וחוקר אותה . 18 י ' עתי , משלי חצר הנזיר עם כיפה זהובה , קשב לשירה , תל - אביב – יפו , , 2015 שיר עח . אראה כיצד התפתחה תורת הקבלה . אתחיל בקטגוריות של אריסטו ובהשפעתן על חכמי מיסטיקה - קבלה קדומים ואתן הסבר על מהותן של ספירות הקבלה . עשר ספירות , כוחות אלוהיים , ההווות את הגוף ואת הרוח החי הפועל את ממשות התופעות באופן הייררכי - דינמי , סיבתי ודואלי . תורת הקבלה עד ימינו מנסה לתת הסבר , מענה ומשמעות לאדם היחיד ולקהילתו , המאמינים בייחוד האל , הלוגוס המכונן של היקום , המשפיע באורו על התרחשות ממשות התופעות , החיים , הן בצורתן הן באיכותן . זוהי תפיסה הייררכית - דואלית סיבתית המחברת באופן דינמי , מורכב ומופשט , את אור האצילות האלוהי עם עולם התופעות הממשי לאורך ציר זמן לינא...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ