קטע מתוך פיוט לטל )'אלים ביום מחוסן'( של ר' אליעזר הקליר במחזור וורמס ,Ms. Heb. 4˚781 הספרייה הלאומית, ירושלים