ביבליוגרפיה נבחרת

מקור ספר יצירה : Gruenwald , I ,. ‘ A Preliminary Critical Edition of Sefer Yezira ’ , IOS , 1 ) 1971 ( , pp . 132 – 177 . Hayman , A . Peter , Sefer Yesira : Edition , Translation and Text – Critical Commentary , T ü bingen : Mohr Siebeck , 2004 . פירושים על ספר יצירה : רב סעדיה גאון , פירוש ספר יצירה , מהד ' י ' קפאח , ירושלים תשל " ב . דונולו , ש ' , ספר חכמוני ( מהד ' ד ' קאשטילי , פירינצי תרמ " א ) , דפוס צילום , ירושלים תשנ " ד . ברייתא דמזלות : ש " א ורטהימר , בתי מדרשות , ירושלים תש " ם , עמ ' ז - לז . Manilius , Astronomica ) edited by G . P . Goold ( , Cambridge Mass . — London : LCL , 1977 . Ptolemy , Tetrabiblos ) edited and translated by F . E . Robbins ( , Cambridge , Massachusetts : Harvard University Press ) LCL ( , 1940 ) rep . 1980 ( . מחקר אידל , מ ' , גולם : מסורות מגיות ומיסטיות ביהדות על יצירת אדם מלאכותי , ירושלים — תל – אביב תשנ " ו , עמ ' . 297 - 293 , 62 - 52 אלוני , נ ' , ‘ השיטה האנאגרמטית של המילונות העברית בספר יצירה ' , טמירין , א ( תשל " ב ) , עמ ' סג - ...  אל הספר
מוסד ביאליק