4 גלגל המזלות

עתה מגיע הצופה לחידוש העיקרי של תמונת הפסיפס : גלגל המזלות , הגלגל שלכאורה אינו נמצא בספרות הרבנית . לאחר שהתענג הצופה על מראה האל במרכז התמונה 18 לרעיון זה של סוסים שמימיים וזיקתם לאלים , ראה : זכריה א , ז - יז ; ב ' אופנהיימר , חזונות זכריה — מן הנבואה לאפוקליפטיקה , ירושלים תשכ " א , עמ ' . 75 על הסוס כ ' חיית קודש ' בקרב עמים רבים , ראה : M . Eliade , Patterns of Comparative Religion , New York : World Publishing , 1972 , . p . 121 להופעת סוסים שמימיים ומעשיהם בספרות המאוחרת יותר ( חשמונאים ב ' י , כט - ל ; חזון יוחנן , ספרות ההיכלות ופיוט ) , ראה : מ ' בר – אילן , ‘ הערות למחזור בענייני מלאכים ' , אור המזרח , לה ( תשמ " ז ) , עמ ' . 12 - 7 עיין עוד : ירו ' ברכות פ " ה ה " א , ח ע " ד : ‘… ורבנן אמרין במרכבה היו עוסקין , היך מה דאת אמר ( מל " ב ב , יא ) " והנה רכב אש וסוסי אש " וגומר ' ( וראה עוד מל " ב ו , יז : ‘ והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע ' ) . אגב , הצירוף ‘ רכב אש וסוסי אש ' מופיע גם בחנוך ג ' ( הוא ספר היכלות ; פ ' שפר , סינופסיס . ( 9 # 19 מדרש זוטא — קהלת , מהד '...  אל הספר
מוסד ביאליק