8 מחבר ספר יצירה: נומרולוג

אילו מחבר ספר יצירה היה מבקש להתקבל כחבר באגודת הסופרים , הוא היה נדחה מן הסתם , ולו רק מהסיבה הפשוטה כי חיבר חיבור אחד בלבד . כפי שיתברר להלן , סגנונו של מחבר ספר יצירה הוא כה ייחודי שאם היה מחבר עוד חיבור נוסף , ולו רק פרק אחד ממנו היה בידינו , ולו רק פסקה בת 30 מילה הייתה נותרת ממנו — גם אז אפשר היה לזהות בה את טביעת אצבעו . ברם , מגמת הדברים להלן אינה לכתוב מכתב המלצה לקבל את מחבר הספר כחבר באגודת הסופרים , כי אם לעמוד על תכונותיו הספרותיות . 412 עד כה דובר על התוכן של הספר , ואילו עתה נדון בצורה שבה הביא . Jean Rhys Bram , Ancient Astrology Theory and Practice , pp . 233 , 269 , 312 n . 79 בדיון על ‘ שבועת האסטרולוג ' פותח פירמיקוס בדברי שבח לשמירת דבריו בסוד , וטוען כי כך עשו אורפיאוס , אפלטון , פיתגורס ופורפיריוס ( פילוסוף נאופלטוניקן , 305 - 232 לספירה ) . 409 ס ' סינג , המשפט האחרון של פרמה , תל – אביב תש " ס , עמ ' . 65 - 64 410 כאן המקום להעיר כי יש לדחות מכול וכול אלה הסבורים כי בספר יצירה יש היבטים מאגיים מובהקים , ויש להבחין בבירור בין הטקסט עצמו ובין האופן שבו הובן הטקסט...  אל הספר
מוסד ביאליק