3 האסטרולוגיה בין התנאים והאמוראים

הידיעות על עיסוק התנאים באסטרולוגיה הן מועטות ומסופקות . במכילתא דר' ישמעאל , בא , מסכתא דפסחא , סוף פרשה א : וכשהחמה לוקה — סימן רע לגוים , שהם מונים לחמה , וכשהלבנה לוקה — סימן רע לשונאיהם של ישראל , שהם מונים ללבנה . ר ' מאיר אומר : כשהחמה לוקה במזרח — סימן רע ליושבי מזרח , במערב — סימן רע ליושבי מערב . באסטרונומיה , ויש בו דיון קצר בהלכות שחיטה . האופי המקדשי של החיבור ניכר הן מאזכור ענייני המזבח והחניכה הכוהנית ( חנוך ב ' במיוחד ) , והן מתודעת הכתיבה המפותחת ( קרי : ההתייחסויות הרבות לענייני כתיבה וספר ) , הניכרת בספרי חנוך יותר מאשר בכל ספר חיצוני אחר , מלאכה שבעת ההיא הייתה לה זיקה הדוקה , גם אם לא בלבדית , עם הכהונה . הספרות על ספר חנוך רחבה מאוד , ומעט מכך אפשר למצוא בספרו הגדול של צ ' ארלסוורת ' שהוזכר לעיל ( הערה . ( 7 עוד על אסטרונומיה עתיקה , ראה : M . Bar - Ilan , ‘ Astrology in Ancient Judaism ’ , J . Neusner , A . Avery - Peck and W . S . Green ) eds . ( , The Encyclopaedia of Judaism , V , Supplement Two , Leiden – Boston : Brill , 2004 , pp . 2031 - 2044 102 לתיאור דמ...  אל הספר
מוסד ביאליק