“השיטה החדשה" בעבודת קופת חולים

ב חלוף השנים דפוסי העבודה המחודשים לא עמדו גם הם בצוק העתים ובקיעים ראשונים החלו לנבוע בעבודת המרפאות כבר בשלהי מלחמת העולם השנייה . קופת 488 “ קופת חולים בנגב " , איתנים , כרך ח ' , חוברת 3 ( מרס , ( 1955 עמ ' ; 94 “ מרפאה מרכזית בבירת הנגב " , איתנים , כרך ח ' , חוברת 7 ( יולי , ( 1955 עמ ' ; 215 - 214 “ קופת חולים בנגב " , איתנים , כרך י ' , חוברת 7 ( יולי , ( 1957 עמ ' . 209 - 208 חולים פיגרה בבנייה ובתוספת בניינים למרפאותיה , ומשום כך גברה הצפיפות במרפאות והכבידה על החולים ועל עבודת הצוות הרפואי . 489 עם הקמת המדינה ופתיחת שעריה לעלייה הגדולה , חלו שינויים דמוגרפים ביישוב , גדלה האוכלוסייה וחל שינוי בהרכבה העדתי והמחסור ברופאים הלך והעמיק . אומנם הגיעו כמה עשרות רופאים , אולם ללא כל התאמה לצרכים , ועם שינוי הרכב הרופאים - בעיקר מבחינת ההכשרה הרפואית – שונו פני הדברים והחל תהליך של התרופפות הקשר האישי בין החולה לרופא . גורם מרכזי להתהוותו של מצב זה היה ההתמקצעות ( הספציאליזציה ) הגוברת והטכנולוגיה שהלכה וחדרה בשיטתיות לכל תחומי החיים . 490 ככל שגלי העלייה הלכו וגברו , קופת חולים הו...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ