קופת חולים – מבנה, ארגון ומינהל

ק ופת חולים היא “ המוסד לתפארת לעזרה הדדית " שיצרה ההסתדרות . 393 הסמכות העליונה של קופת חולים היא הוועידה ; המוסד השני בהיררכיה של קופת חולים הוא הוועד המפקח – המשמש כמוסד העליון של קופת חולים בין ועידה לוועידה , הוא הקובע את תקציבה , מתווה את דרכה ופותר בעיות עקרוניות ומורכבות ; הגוף המנהל של קופת חולים הוא מרכז קופת חולים , שנקבע כאחראי לניהולה של הקופה , המוציא לפועל את החלטות הוועד המפקח , משמש “ מרכז העצבים וצומת הדרכים , שממנו מסתעפות פעולותיו של מפעל הבריאות והעזרה ההדדית " . 394 מאז הקמתה נוהלה קופת חולים על ידי המרכז , שמילא את תפקיד ההנהלה הביצועית ללא גוף מפקח , מבקר ומנחה . 395 ביולי 1927 החליטה הוועידה השלישית של ההסתדרות על הקמת ועד מפקח לקופת חולים , שיורכב מנבחרי ועידת קופת חולים , באי כוח מועצת ההסתדרות ובאי כוח של 392 נ ' קפלינסקי ( עורך ומראיין ) , “ אישה וצעירה כל כך – וכבר רופאה מחוזית " , מידע לרופא , 40 ( מאי , ( 1985 עמ ' . 32 393 ט ' ישורון - ברמן , “ קופת חולים ממלכתית אחת ? " , דבר , . 11 . 9 . 1966 394 י " ק , “ על מדוכת בעיות היסוד " , איתנים , כרך י " ג ,...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ