תרשים :3 חלוקת תחנות טיפת חלב על פי צורת היישוב ועל פי המוסד הציבורי שפועל בו 347